Follow Us

לכידות חברתית – מה עובד?


לכידות חברתית - תריסר תובנות והמלצות המבוססות על עבודתי ב-25 השנים האחרונות

.

ללכידות יש הגדות שונות, והיא משאת נפש של רבים בהקשרים מגוונים. ב-25 השנים האחרונות מצאתי את עצמי עובדת ליצירה שלם, שמשייך אליו באופן משמעותי חלקים שונים, מגזרים וקבוצות שונות בחברה הישראלית.

הרבה מפעילותי התרחשה במסגרת התנדבות בעמותה "בסוד שיח" – עמותה לקידום דיאלוג בין קבוצות קונפליקט בחברה הישראלית, ובחלק אחר במסגרת עבודתי כיועצת לפיתוח ארגוני בקהילות וארגונים. באחד הפרויקטים שבהם עבדתי, חממה לפיתוח לכידות בחברה הישראלית (קולאב), יזם צוות של שלושה מהמשתתפים (ד"ר מירב אבן חן, יוני צ'ונה ושושי פוגל) מיני כינוס בנושא:"מה אנחנו כבר יודעים על לכידות ויצירת לכידות?".

אני מודה להם על שבזכותם חזרתי הביתה ופרשתי עקרונות התנהלות על בסיס נסיון מצטבר של 25 שנה, שאותם אני מביאה כאן בפניכם:

1. עבודה לחיבוריות באמצעות זהויות צולבות שאינן חופפות: במאה ה21 לאדם יש זהויות מרובות והוא מוצא כי למרות שוני בזהות אחת (יהודי/ערבי) הוא יכול למצוא ברית ודמיון עם שונים, בזהויות נוספות שיש לו/לה (ספורט אתגרי/מוסיקה).


2. כשהקבוצה מורכבת משונים המשקפים את השלם אך אינם משמשים נציגיו. כך יכול כל אחד להיות נוכח ואוטנטי, הוא עצמו ללא עול מתן משמעות וניתוח העבר.


3. הזמנה ובחירה: האנשים באים מרצונם, יש להם תשוקה ואחריות לנושא שאליו הוזמנו.


4. כשהמטרה היא יותר יצירת עתיד מאשר מתן משמעות וניתוח העבר.


5. כשאנשים עובדים בשירות מטרה רחבה יותר וגבוהה יותר מאשר הם עצמם והתפתחותם האישית ותופסים אותה כמשמעותית וראויה.


6. כשיש עשייה משותפת עם צד שלישי, כשיש עשייה מעבר לדיבור כמו למשל: מסעות חקר ללימוד בחברה הישראלית, יוזמות משותפות וכיו"ב.


7. כשיש תוצר סופי כלפי לקוח חיצוני (למשל: חוברת תרחישים לחברה הישראלית).


8. כשהתהליך מנוהל כישות מתהווה, משתנה וחד פעמית, כמו שמגדלים ילד, בהתאם להתפתחות המיוחדת של הקבוצה הזו. "אין שטנץ' שעובד" אלא תכנון, התהוות ותיקון.


9. חוויה משמעותית (מספר מפגשים לתקופה) מתמשכת, שמעגלים מתרחבים (מוסיפים הורים או אחרים) עם אפשרות להמשך (תמיכה ברעיונות שמתהווים תוך כדי).


10. הימנעות משיח אידאולוגי לפני הכרות אישית ועשייה משותפת.


11. שיח fish bowl פנים זהותי בו צופים כולם.


12. אפשרויות מגוונות למפגש ולשיח: פנים אל פנים, מייל ווטס אפ, אישי, קבוצות קטנות ומליאה. כולל שיח שהוא מאחורי הקלעים. כל מדיה מאפשרת וחוסמת דברים שונים. השילוב מעניק זרימה ובחירה מותאמת.


#דיאלוג #פיתוחארגונידיאלוגי #לכידותחברתית #socialcohesion

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square